Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kuulon Tuki ry.

Kotipaikkana Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää

1 kuulovammaisuutta koskevaa tutkimus- ja kuntoutustyötä sekä kuulonhuoltotyötä

2 kuulovammaisten järjestötyötä tukemalla rekisteröityjä kuulovammaisjärjestöjä taloudellisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1 jakaa varoja yhdistyksen tarkoitusperiä palvelevaan toimintaan,

2 asettaa työryhmiä ja toimikuntia toimintansa edistämiseksi,

3 palkkaa henkilökuntaa tarkoitusperiensä edistämiseksi,

4 harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, sekä

5 harjoittaa muutakin kuulonhuoltotyötä tukevaa ja edistävää toimintaa.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

1 ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja,

2 omistaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,

3 toimeenpanna tarvittaessa asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, myyjäisiä ja kioskikauppaa sekä

4 muilla edellä mainittujen kaltaisilla keinoilla hankkia varoja toimintansa tukemiseen.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat henkilöjäsenet tai kannatusjäsenet, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäsen voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli yhden vuoden jäsenmaksu on maksamatta.

Henkilöjäseniltä tai kannatusjäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.                       

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä jonkun muun hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa, jonka hallitus on siihen valtuuttanut.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja tilintarkastuskausi sama kuin yhdistyksen tilikausi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetän vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella paikalla olevalla henkilöjäsenellä äänioikeus ja jokaisella paikalla olevalla äänioikeutetulla yksi (1) ääni sekä enintään yksi (1) valtakirja.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta mutta on läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

1 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus;

2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5 esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet;

8 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

9 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;

10 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.